Created At

Nov 28, 2022

Last Update

Apr 25, 2024

Platforms

Yubii Home Pro, HC 3

Views

2214

Download

102

Type Quick App

Wersja/Version 1.1.0 (2023.03.27)
Encrypted QuickApp, based on Solplanet non-public Cloud API

Przewiń w dół do opisu po Polsku

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3 and Nice Yubii Home PRO
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • Solplanet PV inverters connected to user account at https://cloud.solplanet.net

NOTE: The intgration is not supported by “small” hubs as Home Center 3 Lite, Nice Yubii Home etc.

Functions

 • QuickApp reads basic values provided by the PV inverter: current production power, total production energy, energy produced thus year/month/day
 • Data is read once per minute, but frequency of updates depends also on frequency of providing data from inverter to the Solplanet cloud (it can be once per few minutes).
 • QuickApp creates two child-devices, one is PowerMeter for current production power (in W), one is EnergyMeter, for total energy produced (in kWh). These devices can be used for example in Energy Panel configuration, as main production meters.

Settings

QuickApp has following variables to set (Variables tab at device settings):

 • APP_KEY, APP_SECRET, APP_TOKEN - to obtain these values, please send an e-mail to [email protected] (EU users, English language) or [email protected] (PL users, Polish language)
  • It is suggested to send the email from the address registered at your cloud.solplanet.net account to confirm your access to the installation
  • Please request to enable API access in order to use the FIBARO/Yubi HomeCenter QuickApp integration
  • In response you shall get the TOKEN, APP_KEY and APP_SECRET values, which should be entered as the values of QuickApp variables. The last two values can later also be found after logging in to your account at cloud.solplanet.net, in the account management menu (Account and security), Account Settings tab. APP_KEY is 8-10 digits, APP_SECRET is 32 characters value
 • PLANT_NO indicates the number of the PV installation to be monitored. It is required when more than one installation is connected to the user account. The PV installation list, with numbers, is displayed at the bottom of the QuickApp user interface.
 • NOTIFICATIONS can be set to 0 or 1. When 1, QuickApp will send email and push notifications to the switchboard administrator in the event of loss or restoration of cloud communication.

Contact data to Solplanet EU Service:
For PL: [email protected]  +48 13 492 61 09
For EU: [email protected]  +31 20 8004844

ZIP file for download

 • Solplanet_PV_inverter fqax QuickApp file (encrypted version)
 • PNG icon for the QuickApp

Fqax file shall be imported to your Home Center / Yubii Home hub at administration panel (accessed via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.

NOTE: At the time of installation, the HomeCenter hub must be registered on the owner's FibaroID account and must be connected to the Internet (this is a general requirement for the installation of encrypted QuickApps)

Opis po Polsku

Kompatybilność

 • FIBARO Home Center 3 oraz Nice Yubii Home PRO
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Falownik(-i) Solplanet podłączone do konta użytkownika dostępnego przez  https://cloud.solplanet.net

UWAGA: Integracja nie działa na “małych” centralkach, takich jak Home Center 3 Lite, Nice Yubii Home itd.

Obsługiwane funkcje

 • QuickApp odczytuje podstawowe wartości raportowane przez falownik: aktualną moc produkcji, całkowitą energię produkcji, energię dostarczoną w przedziałach czasu (rok/miesiąc/dzień)
 • Dane odczytywane są raz na minutę, przy czym realna częstotliwość aktualizacji wartości uzależniona jest od częstotliwości dostarczania danych z falownika do chmury Solplanet (może to być raz na kilka minut).
 • QuickApp tworzy dwa urządzenia podrzędne, jedno to PowerMeter (licznik mocy elektrycznej) dla bieżącej mocy produkcji (w W), drugie to EnergyMeter (licznik energii elektrycznej) dla całkowitej wyprodukowanej energii (w kWh). Urządzenia te można zastosować np. w konfiguracji Panelu Energii, jako główne liczniki produkcji.

Ustawienia

QuickApp ma do ustawienia następujące zmienne (zakładka Zmienne w ustawieniach):

 • APP_KEY, APP_SECRET, APP_TOKEN - aby uzyskać te wartości należy wysłać e-mail na adres [email protected] (użytkownicy z UE, język angielski) lub [email protected] (użytkownicy PL, język polski)
  • sugerowane jest wysłanie e-maila ze swojego adresu zarejestrowanego na koncie cloud.solplanet.net, aby potwierdzić swój dostęp do instalacji
  • należy poprosić o włączenie dostępu API w celu korzystania z integracji FIBARO/Yubi HomeCenter QuickApp
  • w odpowiedzi oczekujemy na odesłanie wartości TOKEN, APP_KEY i APP_SECRET, które należy wprowadzić jako wartości zmiennych QuickApp-a. Dwie ostatnie wartości można później znaleźć również po zalogowaniu się na swoje konto w cloud.solplanet.net, w menu zarządzania kontem (Rachunek i zabezpieczenie), zakładka Ustawienia Konta lub Ustawienia Zabezpieczeń. APP_KEY ma wartość 8–10 cyfr, APP_SECRET ma wartość 32 znaków
 • PLANT_NO wskazuje numer instalacji fotowoltaicznej do monitorowania, gdy do konta użytkownika podłączona jest więcej niż jedna instalacja. Lista instalacji, wraz z numerami, wyświetlana jest w dolnej części interfejsu użytkownika QuickApp-a
 • NOTIFICATIONS można ustawić na 0 lub 1. Gdy 1, QuickApp będzie wysyłać powiadomienia e-mail i push do administratora centralki w przypadku utraty lub przywrócenia komunikacji z chmurą.
Dane kontaktowe wsparcia firmy Solplanet:
PL: [email protected]  +48 13 492 61 09
EU: [email protected]  +31 20 8004844

Załączony plik ZIP do pobrania

 • plik fqax  Solplanet_PV_inverter QuickApp (wersja szyfrowana)
 • ikona PNG dla QuickApp-a

Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center / Yubii Home przez panel administratora (w przeglądarce WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.

UWAGA: W momencie instalacji centralka HomeCenter musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów)

2 Comments,  Want to add comment please login
2201a26a7dd4dbf0a2ac68340cf1b8f5

Unfortunately no. Plugin uses SHA encryption libraries to access Solplanet cloud, that are not supported by HC3 Light procesor, with is 32bit unit.

672a5b9de28e9f8cc89b326b2f1017d7

Is there any plan to have it available also for HC3 Lite?

Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback