Created At

May 30, 2022

Last Update

May 31, 2022

Platforms

HC 3 Lite, Yubii Home, HC 3

Views

590

Download

13

Type Quick App

Version/wersja 1.1 (2022.05.27)

Compatibility:

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite
 • FIBARO Yubii Home
 • Qedenco Door Control Unit
 • iLock Systems Door Unit

more at: www.qedenco.com

 Kompatybilność:

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala FIBARO Yubii Home
 • Centralka Qedenco Door Control Unit
 • Centralka iLock Systems Door Unit

więcej na: www.qedenco.com

Functions:

The QuickApp connects Qedenco Control Unit (past name iLock Systems Door Unit), reads its configuration and allows to control devices connected to unit’s outputs.

Depends on Qedenco configuration and devices connected to outputs, QuickApp can control door locks and bolts, gates, wickets, arming commands etc.

 Funkcje:

QuickApp łączy się z centralką Qedenco (dawniej iLock Systems), odczytuje jej konfigurację i pozwala na sterowanie urządzeniami podłączonymi do jej wyjść.

Zależnie konfiguracji centralki Qedenco i podłączonych urządzeń sterowanie może zapewnić kontrole zamka i rygla drzwi wejściowych, kontrolę otwierania bramy, furtki, uzbrajanie alarmu itd.

Settings:

 • Before starting configuration at FIBARO side, it is recommended to configure Qedenco unit with Qedenco mobile app, following vendor installation guide.
 • After adding QuickApp device two variables shall be set (at device’s Variable tab):
 • Device_IP: IP address of Qedenco unit – can be found at Qedenco mobile app
 • Token: integration token (key) required for access authentication. To get the token use IP address of Qedenco unit in web browser. Log as Administrator to create „integrator” account. Then log as Integrator and use available options to generate the token.

 Konfiguracja:

 • Przed rozpoczęciem konfiguracji w systemie FIBARO zalecane jest skonfigurowanie centralki Qedenco za pomocą aplikacji mobilnej Qedenco, zgodnie z instrukcją producenta.
 • Po dodaniu urządzenia QuickApp należy ustawić dwie zmienne (zakładka Zmienne):
 • Device_IP: adres IP centralki Qedenco - można go odczytać z aplikacji mobilnej Qedenco
 • Token: token (klucz) integratora do autoryzacji dostępu. Aby uzyskać Token, należy użyć przeglądarki internetowej i adresu IP centralki Qedenco. Po zalogowaniu się jako Administrator, należy dodać konto integratora, następnie zalogować się jako Integrator i skorzystać z dostępnych opcji aby wygenerować token.

Limitations:

 • QuickApp can only trigger outputs at Qedenco unit. State of inputs is not supported.
 • Qedenco unit has 4 outputs. For unused outputs it is recommended to set triggering time to 0 seconds (in Qedenco app) . QuickApp hides control options for such outputs.
 • Tested with iLock/Qedenco unit, firmware ver.36

 Ograniczenia:

 • QuickApp pozwala tylko na zmianę stanu wyjść centralki Qedenco. Nie jest w stanie odczytać informacji o stanie wejść.
 • Centralka Qedenco posiada 4 wyjścia. Dla wyjść, które nie są używane, zalecane jest aby w aplikacji Qedenco ustawić czas wysterowania na 0 sek. QuickApp ukryje takie wejścia w systemie FIBARO.
 • Testowane z centralką iLock/Qedenco, z firmware ver.36

ZIP file for download:

 

 • fqa QuickApp file to import to your FIBARO Home Center (Settings / Devices Add/Other Device/Upload File)
 • PNG icon

Plik ZIP do pobrania:

 

 • Plik urządzenia QuickApp (fqa) do zaimportowania do centrali FIBARO (Konfiguracja/Urządzenia, Dodaj/Inne/Wgraj z pliku).
 • Ikona PNG

  

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments