Created At

Jun 17, 2024

Last Update

Jun 17, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

85

Download

2

Type Quick App

Version/wersja 1.1 (2024.06.17)

PL: Integracja rekuperatorów PRO-VENT Mistral RC7 z centralami Home Center serii 3 i centralami Nice Yubii, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

ENG: PRO-VENT Mistral RC7 heat recovery ventilation integration with Home Center 3 series and Nice Yubii hubs, via the Modbus protocol.

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zakodowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501
Więcej na www.hdev.pl 

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Rekuperator PRO-VENT Mistral ze sterownikiem RC7 Premium, RC7 Home lub RC7 Easy (elektronika S6, S8, S7)
 • Bramka Modbus RTU-TCP Gateway (opcjonalnie, zależnie od konfiguracji rekuperatora, należy ją kupić i zainstalować samodzielnie)

Więcej o urządzeniach PRO-VENT na: https://www.pro-vent.pl/  

Jak to działa

Integracja bazuje na komunikacji w standardzie Modbus TCP. Dla rekuperatora obsługującego protokół Modbus w wersji RTU konieczne jest zastosowanie dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP Gateway.
Rekuperator PRO-VENT Mistral powinien być wyposażony w jedno z poniższych rozwiązań komunikacyjnych:

 • Moduł Sterowania Zdalnego Modbus (PB-uP-RS), który zapewnia obsługę protokół Modbus w wersji RTU poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym) – do połączenia będzie wymagana bramka Modbus RTU-TCP Gateway
 • Moduł Komunikacji Zdalnej (NanoPI dla sterowania przez aplikację mobilną, tzw WebManipulator), który zapewnia obsługę zarówno protokołu Modbus RTU jak i Modbus TCP dla którego integracja nie wymaga stosowania dodatkowej bramki, wystarczy połączenie LAN rekuperatora do sieci domowej.

Dla komunikacji  Modbus RTU integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.  Więcej informacji o bramka i ich konfiguracji na stronach https://hdev.pl/integracje_modbus.html 

Integracja rekuperatorów PRO-VENT Mistral jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a, oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

RC7 Easy - obsługiwane funkcje

 • Sterowanie wydajnością, wybór biegów 1-4
 • Sterowanie stanem trybu AUTO, w którym wydajność jest ustawiana na podstawie harmonogramów zdefiniowanych w urządzeniu.
 • Kontrola trybu Wietrzenie z możliwością ustawienia czasu (1-99 minut)
 • Zmiana trybu pracy bypass-u (Auto, odzysk ciepła włączony i wyłączony)
 • Aktualny stan bypass-u / odzysku ciepła
 • Informacja o aktywnym sezonie lato/zima
 • Informacja o stanie nagrzewnicy wtórnej i nastawy temperatury zadanej (dla central z zainstalowaną nagrzewnicą) 
 • Informacje o stanie filtrów, alarmach i ostrzeżeniach

Wszystkie dostępne nastawy mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych.

RC7 Premium / RC7 Home - obsługiwane funkcje

Wszystkie funkcji wersji RC7 Easy, plus dodatkowo:

 • Informacje o wydajności wentylatorów nawiewu i wywiewu
 • Temperatury nawiewu, wywiewu, czerpni i wyrzutni, temperatura zewnętrzna (jeżeli odpowiednie czujniki są zainstalowane w centrali wentylacyjnej)
 • Aktywacja trybu OKNA oraz Poza Domem (dla central z oprogramowaniem z roku 2024)
 • Odczyty czujnika wilgotności powietrza (jeżeli jest zainstalowany w centrali wentylacyjnej)

Wideo z prezentacją intgeracji: https://www.youtube.com/watch?v=H8gToLJCxgU 

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax ProVent RC7 Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickApp-a (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marek PUSR, Waveshare i Elfin (PL, EN)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka Yubii/Home Center musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501
More at www.hdev.pl/en 

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • PRO-VENT Mistral HRV device with RC7 Premium, RC7 Home or RC7 Easy controller (S6, S7, S8 PCB)
 • Modbus RTU-TCP Gateway (optionally, depending on the configuration of the PRO-VENT device, you must purchase and install it yourself)

More about PRO-VENT devices at: https://www.pro-vent.pl/   (PL version)

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol. For a device supporting the Modbus RTU protocol only, it is necessary to use an additional Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter).
The PRO-VENT Mistral HRV device should be equipped with one of the following communication hardware:

 • Remote Control Module (PB-uP-RS board), which provides support for the Modbus RTU protocol via the RS485 serial port (2-wire cable connection) - a Modbus RTU-TCP Gateway will be required for data connection
 • Network Communication Module (NanoPI board, for control via mobile application, the so-called WebManipulator), which supports both the Modbus RTU and Modbus TCP protocols (for Modbus TCP  integration does not require any additional gateway, LAN connection is required)

For Modbus RTU connection following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work. More about gateways and configurations at https://hdev.pl/en/modbus_integrations.html  

PRO-VENT Mistral RC7 heat recovery integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

RC7 Easy - supported functions

 • Control ventilation speed (1-4)
 • Activates and deactivates AUTO mode in which the ventilation speed is set based on the schedules
 • Control AIRING mode with time setting (1-99 minutes)
 • Set and monitors bypass mode (auto, heat recovery on and off)
 • Information about the active season (summer/winter)
 • Information about the status of the post-heater, control temperature setpoint (for units with post-heater installed)
 • Information about filter status, alarms and warnings

All available settings can be set manually or automatically in block scenes.

RC7 Premium, RC7 Home- supported functions

All features of the RC7 Easy version, plus:

 • Information about the efficiency (in %) of supply and exhaust fans
 • Monitors temperatures: outside, exhaust, supply, return, outdoor (if the appropriate sensors are installed)
 • Control of WINDOW and AWAY mode (for PRO-VENT devices with software from 2024 or newer)
 • Air humidity sensor readings (if installed in the system)

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax ProVent RC7 Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide (PL, ENG)
 • Configuration guide for PUSR, Waveshare and Elfin gateways (PL/EN)
 • Warning icon (2 files for ON and OFF state)

The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center at administration panel (access via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.
NOTE: At the time of QuickApp installation, the HomeCenter controller must be registered on the owner's FibaroID account and must be connected to the Internet (this is a general requirement for the installation of encrypted QuickApps).

 

 

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback