Created At

Oct 16, 2023

Last Update

May 20, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

462

Download

18

Type Quick App

Version/wersja 1.0 (2024.02.15)

PL: Integracja sterowników sauny NEXEN z centralami Home Center serii 3 z wykorzystaniem protokołu Modbus.
EN: NEXEN sauna controller integration with Home Center 3 series hubs, via the Modbus protocol. 

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501
Więcej informacji na www.hdev.pl 

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Sterownik sauny NEXEN obsługujący komunikację Modbus (modele B31, B21, B12, C202x, C212x)
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

więcej o sterownikach NEXEN na: https://nexen.net.pl/

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Sterowniki NEXEN obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja sterownika NEXEN jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Rozpoznawanie funkcji dostępnych przez podłączony sterownik (dostępne tryby pracy, podłączone oświetlenie, dozownik aromaterapii, wentylator itd.).
 • Obsługa sauny elektrycznej, na podczerwień, typów MIX, COMBI, COMBIX, łaźni parowej.
 • Aktywacja trybów wybranych grzania dostępnych dla danej konfiguracji sauny
 • Sterowanie oświetleniem (do 4 źródeł),  wentylatorem, aromatoreapią
 • Podgląd temperatury zmierzonej i zadanej dla danego trybu pracy
 • Informacje o gotowości sauny, braku wody w parowniku oraz usterkach i ostrzeżeniach
 • Wgląd w liczniki czasu pracy i opóźnionego startu

Wszystkie dostępne nastawy (przełączniki) mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych, sensor temperatury może być używany w scenach jak każdy inny termometr w systemie.

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax NEXEN Sauna Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • Ikona stany ogrzewania (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501
More at www.hdev.pl/en  

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home (PRO) and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • NEXEN sauna controller with Modbus suport (models B31, B21, B12, C202x, C212x)Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

more about NEXEN devices at: https://nexen.net.pl/  

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects NEXEN Sauna controller via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). NEXEN devices support only Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection) only.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

NEXEN Sauna controller integration is available as a developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

Supported functions

 • Recognition of functions available through the connected controller (available operating modes, connected lighting, aromatherapy, fan, etc.).
 • Operation of electric sauna, infrared sauna, MIX, COMBI, COMBIX types, steam bath.
 • Activation of selected heating modes available for a given sauna configuration
 • Control of lighting (up to 4 sources), fan, aromatherapy
 • View the measured and set temperatures for a given operating mode
 • Information about sauna readiness, lack of water in the evaporator, faults and warnings
 • Insight into working time and delayed start counters

All QuickApp buttons and generated child devices (switches) can be used manually or in scenes to change device state. Temperature sensor can be used as any other thermometer in the FIBARO system.

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax NEXEN Sauna Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide (PL, ENG)
 • PUSR gateway configuration guide (ENG)
 • Heating state icon (2 files for ON and OFF state)

The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center at administration panel (access via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback