Created At

Apr 10, 2024

Last Update

Apr 25, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

171

Download

14

Type Quick App

Version/wersja 1.1 (2024.04.24)

PL: Integracja rekuperatorów Komfovent Domekt z centralami Home Center serii 3 i centralami Yubii, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

ENG: Komfovent Domekt heat recovery ventilation (HRV) integration with Home Center 3 series and Yubii hubs, via the Modbus protocol.

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501.

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.150 lub nowsze
 • Rekuperator Komfovent Domekt (serii R, CF lub S) z automatyką C6, C6M lub C8

Rekuperatory Komfovent Domekt obsługują protokół Modbus TCP na złączu LAN który pozwala na bezpośrednią łączność central FIBARO/Nice i integrację przez sieć lokalną bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń komunikacyjnych. Rekuperatory obsługują także protokół Modbus RTU na złączu szeregowym RS-485. Do integracji potrzebna jest wtedy dodatkowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway, którą należy zakupić i zainstalować samodzielnie. Bramka ta może obsługiwać równolegle także inne urządzenia z protokołem Modbus RTU.

Więcej o rekuperatorach Komfovent Domekt na:
https://www.komfovent.com/en/c-page/products/air-handling-units/domekt-residential-ventilation-units

Jak to działa

Rekuperatory obsługują protokół Modbus TCP więc integracja może być uruchomiona od razu po podłączeniu urządzenia do sieci domowej kablem LAN. Alternatywą jest połączenie za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP wpiętej w port szeregowy RS-485 rekuperatora (połączenie kablem 2-żyłowym). Bramka ta łączy się z siecią lokalną kablowo (LAN) lub bezprzewodowo (Wifi), zależnie od wybranego modelu. Bramka zapewnia łączność zgodną ze standardem Modbus TCP z podłączonymi urządzeniami.

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B), RS232/485 TO WIFI ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja rekuperacji Komfovent Domekt jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a, oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.
Dla połączenia bezpośredniego (Modbus TCP przez złącze LAN rekuperatora) zalecane jest użycie wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Odczyt i ustawianie trybów pracy (bieg 1-3 (normalny, intensywny, turbo), zatrzymanie, nieobecność, okap, tryb użytkownika itd.)
 • Obsługa nastaw temperatury dla kontrolowanych trybów pracy z opcją wyłączenia nagrzewnicy wtórej 
 • Obsługa trybów ECO i AUTO
 • Obsługa trybu użytkownika (override) z możliwością nadania mu własnej nazwy (np. Otwarte okna)
 • Temperatury dla wyrzutni i nawiewu i czerpni (temperatura powietrza z zewnętrz)
 • Temperatura i wilgotność z wewnętrznego panelu sterowania
 • Dane przepływu powietrza na wentylatorze wyrzutni i nawiewu
 • Odczyt bieżącego stanu bypass-a
 • Wydajności odzysku ciepła podawana w watach (tylko dla C6/C6M)
 • Informacje o działaniu elektrycznej nagrzewnicy wtórnej i pobieranej przez nią mocy (tylko dla C6/C6M)
 • Możliwość czasowego włączenia biegu 3 (turbo) w zakresie 1-60min (przewietrzanie czasowe kontrolowane przez centralkę Home Center)
 • Licznik mocy pobieranej przez urządzenie oraz suma pobranej energii (tylko dla C6/C6M)
 • Informacja o stopniu zabrudzenia filtrów
 • Obsługa o błędów i ostrzeżeń (kod i opis)

Automatyka C8 jest stosowana w rekuperatorach Komfovent Domekt w wydajności do 300m3/h. W mocniejszych urządzeniach instalowana jest automatyka C6/C6M.
Wszystkie dostępne nastawy mogą być zmieniane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych. QuickApp tworzy szereg urządzeń podrzędnych (child devices), które mogą być dalej używane w scenach, strefach klimatu, w panelu energii itd. Urządzenia te to sensory temperatur i wilgotności, mierniki prądu i energii, termostaty grzania dla trybów pracy (określają zadaną temperaturę i aktywność nagrzewnicy wtórnej), sensory informujące o stanie błędu i konieczności wymiany filtra.

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax Komfovent Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center / Yubii Home przez panel administratora (w przeglądarce WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka HomeCenter musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501  

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home (PRO) and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.150, or newer
 • Komfovent Domekt HRV unit (R, CF or S series) with C6, C6M or C8 automation

Komfovent Domekt HRV devices support the Modbus TCP protocol via the LAN connection, which allows direct connection of FIBARO/Nice hubs and integration via a local network without any additional communication devices. Komfovent devices also support the Modbus RTU protocol on the RS-485 serial connector. For such connection, you need an additional Modbus RTU-TCP Gateway, which must be purchased and installed yourself. This gateway can also support other devices with the Modbus RTU protocol in parallel.

More about Komfovent Domekt HRV at: 
https://www.komfovent.com/en/c-page/products/air-handling-units/domekt-residential-ventilation-units

How it works

Komfovent devices support the Modbus TCP protocol, so integration can be started immediately after connecting the device to the home network via a LAN cable. An alternative is to connect it via an additional Modbus RTU-TCP Gateway (hardware converter) connected to the RS-485 serial port of the HRV unit (connection via a 2-wire cable). Such gateway connects to the local network via cable (LAN) or wireless (Wifi), depending on the selected model. The gateway provides communication compliant with the Modbus TCP standard with connected devices.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B), RS232/485 TO WIFI ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

Komfovent heat recovery integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.
For a direct connection (Modbus TCP via the heat recovery unit's LAN connector), it is recommended to use the compact version.

Supported functions

 • Reading and setting operating modes (gear 1-3 (normal, intensive, boost), stop, away, kitchen, override (user) mode, etc.)
 • Support for temperature settings for operating modes with the option to disable electric heater
 • Support for ECO and AUTO modes
 • Support for user mode (override) with the ability to set its name (e.g. Windows or Airling)
 • Monitors temperature and air flow at exhaust and supply fan
 • Monitors outdoor air temperature
 • Temperature and humidity from room control panel
 • Reading of the current bypass status 
 • Heat recovery efficiency in watts (C6/C6M only)
 • Information about the activity of the electric heater and the power it consumes (C6/C6M only)
 • Possibility of temporarily switching on high speed (boost) in the range of 1-60 minutes (timed ventilation controlled by the Home Center hub)
 • Power consumption and energy consumption meters (C6/C6M only)
 • Information about the degree of filter contamination
 • Error and warning handling (code and description)

C8 automation is used in Komfovent Domekt devices with a efficiency of up to 300m3/h. C6/C6M automation is installed in more efficient devices.
All available settings can be changed manually or automatically in block scenes. QuickApp creates also a number of child devices that can be further used in scenes, climate zones, energy panel, etc. These devices are temperature and humidity sensors, current and energy meters, heating thermostats for operating modes (they determine the temperature setpoint and activity of the heater), sensors informing about the error status and the need to replace the filter.