Created At

Oct 11, 2019

Last Update

Oct 21, 2019

Platforms

HC 2

Views

4956

Download

208

Type Scene

Prerequisites

• FIBARO Home Center 2

• FIBARO Heat Controllers

• Air quality and humidity sensors

• Air purifier(s)

• Humidifier(s)

• Heatit Z-Wave Thermostat

Steps

Creating ’Perfect Climate’ scene

• Connect to FIBARO Home Center web interface

• Navigate to ’Scenes’

• Choose ’Add scene in LUA’

• Using General tab name the scene i.e. Perfect Climate, and set the parameter

‘Run scene’ to Manual.

• Paste code from attachment to edit box in Advanced tab – Climate.lua

• Change the corresponding devices to IDs in your system (these are arrays so

you can specify more than 1 device of a given type, i.e. {87, 88}):

»» in 16th line: airConditionSensorsIds = {87} to ID of an air condition

sensor (CO2),

»» in 17th line: airHumiditySensorsIds = {89} to ID of an air humidity sensor

(%),

»» in 20th line: airPurifiersIds = {91} to ID of an air purifier,

»» in 21st line: airHumidifiersIds = {95} to ID of an air humidifier,

»» in 22nd line: kidsFGTsIds = {182} to ID(s) of all kids room Heat Controllers

which should be controlled,

»» in 23rd line: FGTsIds = {222, 225} to ID(s) of all other FIBARO Heat Controllers

which should be controlled,

»» in 24th line: floorThermostatsIds = {227, 236} to ID(s) of all floor heating

thermostats which should be controlled.

Creating ’Perfect Climate’ scene

Steps

Perfect Climate

Installer’s manual

• Adjust air quality settings:

»» in 27th line: airConditionThreshold = 500 set CO2 concentration (CO2

ppm) which enables air purifying if exceeded,

»» in 28th line: airHumidityThreshold = 30 set air humidity threshold

which enables air humidifier if below (%).

• Adjust heating settings:

»» in 31st line: commonSetPoint = 20 enter the temperature to be set on

all radiator thermostats,

»» in 32nd line: kidsRoomSetPoint = 21 enter the temperature to be set in

the kids room,

»» in 33rd line: floorHeatingSetpoint = 22.5 set the temperature of the

floor heating thermostats,

»» in 34th line: useOverride = true if you want to enable changing temperature

for the specified time,

»» in 35th line: overrideTime = 120 set the time in minutes after thermostats

will return to the schedule (if useOverrideTime was set to true).

• The scene is ready. When activated it will measure air quality, humidity, and

temperature to adjust it to your preferences and provided settings.

• Please note that the Heatit Z-Wave Thermostat must be set to “Heating” mode

in order to work properly in the scene.

------------

Wymagania początkowe

• Centrala FIBARO Home Center 2

• Głowice termostatyczne FIBARO Heat Controller

• Czujniki jakości powietrza i wilgotności

• Oczyszczacz powietrza

• Nawilżacz

• Termostat Z-Wave Heatit

Tworzenie sceny „Idealny Klimat”

Kroki konfiguracji

• Połącz się z interfejsem zarządzania FIBARO Home Center

• Przejdź do zakładki „Sceny”

• Wybierz opcję „Dodaj scenę opartą o język lua”

• Będąc w zakładce “Ogólne” ustaw nazwę sceny na np. „Wakacje” i ustaw

parametr „Uruchomienie sceny” na „Manualnie”.

• Wklej załączony kod w polu edycji w zakładce „Zaawansowane” – Climate.lua

• W kodzie zmień identyfikatory urządzeń (może być ich więcej niż jedno, wtedy

ID urządzeń oddzielamy przecinkami, np. {87, 88}):

»» w 16. linii: airConditionSensorsIds = {87} na ID urządzenia od pomiaru

jakości powietrza (CO2),

»» w 17. linii: airHumiditySensorsIds = {89} na ID czujnika wilgotności (%),

»» w 20. linii: airPurifiersIds = {91} na ID oczyszczacza powietrza,

»» w 21. linii: airHumidifiersIds = {95} na ID nawilżacza,

»» w 22. linii: kidsFGTsIds = {182} na ID głowic termostatycznych Heat

Controller, które znajdują się w pokojach dzieci,

»» w 23. linii: FGTsIds = {222, 225} na ID innych głowic termostatycznych,

którymi scena ma sterować,

»» w 24. linii: floorThermostatsIds = {227, 236} na ID termostatu, który

steruje ogrzewaniem podłogowym.

Tworzenie sceny „Idealny Klimat”

Kroki konfiguracji

Idealny Klimat

Instrukcja wykonania

• Dostosuj ustawienia dot. jakości powietrza:

»» w 27. linii: airConditionThreshold = 500 ustaw poziom stężenia CO2

(CO2 ppm), którego przekroczenie włączy oczyszczacz powietrza,

»» w 28. linii: airHumidityThreshold = 30 ustaw poziom wilgotności, poniżej

którego włączy się nawilżacz (%).

• Dostosuj ustawienia ogrzewania:

»» w 31. linii: commonSetPoint = 20 wpisz temperaturę, która zostanie

ustawiona na wszystkich termostatach,

»» w 32. linii: kidsRoomSetPoint = 21 wpisz temperaturę, która zostanie

ustawiona na głowicach w pokoju dzieci,

»» w 33. linii: floorHeatingSetpoint = 22.5 wpisz temperaturę, która zostanie

ustawiona na termostacie obsługującym ogrzewanie podłogowe,

»» w 34. linii: useOverride = true jeśli chcesz ustawić nadpisywanie dotychczasowych

ustawień dot. ogrzewania,

»» w 35. linii: overrideTime = 120 podaj czas w minutach, po którym

ogrzewanie wróci do ustawień z harmonogramu.

• Scena gotowa. Uruchomienie sceny sprawi, że system zadba o klimat i zapewni

komfortowe warunki zgodnie z ustawieniami.

• Należy pamiętać, że urządzenie Heatit Z-Wave Thermostat musi być ustawione

w trybie pracy „Heating”, aby poprawnie odgrywało swoją rolę w scenie.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback