Created At

Jan 04, 2024

Last Update

May 20, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

342

Download

6

Type Quick App

Version/wersja 1.0 (2024.02.15)

PL: Integracja rekuperatorów Brink Renovent Excellent i Sky z centralami Home Center serii 3, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

ENG: Brink Renovent Excellent and Sky heat recovery ventilation integration with Home Center 3 series hubs, via the Modbus protocol. 

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501
Więcej informacji na www.hdev.pl 

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Rekuperator Brink Renovent (modele: Excellent, Sky) lub zgodne modele marki Drafton (V-series, P-Series) z modułem komunikacyjnym Brink Connect
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

więcej o urządzeniach Brink na:
https://www.brinkclimatesystems.nl/solutions/ventilation 

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Rekuperatory Brink Renovent muszą być wyposażone w dodatkowy moduł Brink Connect, który zapewnia obsługuję protokołu Modbus RTU poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).

UWAGA (wg instrukcji do modułu Brink Connect): Podłączenie modułu Brink Connect  wyklucza możliwość podłączenia i korzystania ze sterownika ściennego Brink Control Unit, z dodatkowych sensorów wilgotności czy opcji kaskadowego łączenia wielu jednostek.

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja rekuperacji Brink Renovent jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Aktywacja biegów 0-3 (Away, Low, Normal, High)
 • Zmiana trybu pracy bypass-u (auto, odzysk ciepła włączony i wyłączony)
 • Sterowanie czasem trybu przewietrzania 
 • Informacje o pracy wentylatorów nawiewu i wywiewu
 • Odczyt temperatur wywiewu i czerpni
 • Aktualny stan bypass-u
 • Informacje o alarmach, ostrzeżeniach i konieczności wymiany filtra

Wszystkie dostępne nastawy mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax Brink Renovent Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka HomeCenter musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501 
More at www.hdev.pl/en 

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home (PRO) and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • Brink Renovent heat recovery device (models: Excellent, Sky) or compatible Drafton models (V-series, P-Series) with Brink Connect communication module
 • Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

more about Brink devices at: https://www.brinkclimatesystems.nl/solutions/ventilation

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects Brink devices via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). Brink Renovent devices must be equipped with optional communication Brink Connect module which supports Modbus RTU connection (via RS485 port, 2-wires connection).

Note (from Brink Connect manual): It is not possible to use a Brink Control Unit, humidity sensor or multiple switch in combination with a Brink Connect interface.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

Brink Renovent heat recovery integration is available as a developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

Supported functions

 • Activates AWAY, LOW, NORMAL, HIGH modes
 • Set bypass mode (auto, heat recovery on and off)
 • Set timer for airling mode 
 • Monitors the in- and out- fan speed
 • Monitors outside and return temperatures
 • Monitors bypass state
 • Displays alarms, warnings and filter status

All the activation/settings can be done manually or via block scenes.

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax Brink Renovent Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide (PL, ENG)
 • PUSR gateway configuration guide (ENG)
 • Warning icon (2 files for ON and OFF state)

The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center at administration panel (access via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.
NOTE: At the time of QuickApp installation, the HomeCenter controller must be registered on the owner's FibaroID account and must be connected to the Internet (this is a general requirement for the installation of encrypted QuickApps).

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback