Created At

Oct 29, 2023

Last Update

Nov 09, 2023

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

175

Download

13

Type Quick App

Version/wersja 1.0 (2023.10.30)

PL: Integracja rekuperatorów ściennych VENTO Expert marki Blauberg z centralami Home Center serii 3.
EN: Integration of Blauberg VENTO Expert heat recovery and ventilation systems with Home Center 3 series controllers. 

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala FIBARO Yubii Home i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO: 5.120 lub nowsze
 • Rekuperator Blauberg VENTO Expert z łącznością WiFi, modele:
  - VENTO Expert A30 W V.2
  - VENTO Expert A50-1 W V.2
  - VENTO Expert A85-1 W V.2
  - VENTO Expert A100-1 W V.2
  - VENTO Expert Duo A30-1 W V.2
  - VENTO Expert A50-1 W V.3

Katalog produktów Blauberg VENTO Expert: 
https://www.blauberg.pl/wp-content/uploads/2023/02/katalog_blauberg_wentylacja_decentralna_wentylatory_smart_202302.pdf 

Obsługiwane funkcje

 • Włączanie / wyłączanie
 • Sterowanie wydajnością – bieg 1, 2, 3 oraz sterowanie ręczne w zakresie 5-100% wydajności
 • Aktywacja trybów czasowych Noc, Impreza 
 • Aktywacja pracy wg harmonogramu tygodniowego (zdefiniowanego w aplikacji producenta)
 • Wybór trybu pracy: Wietrzenie, Odzysk ciepła, Nawiew
 • Odczyt bieżącej wilgotności
 • Informacja o stanie filtra i licznik dni do wymiany
 • Informacje o alarmach i ostrzeżeniach

Wszystkie dostępne nastawy mogą być przełączane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych. Sterowanie urządzeniem może odbywać niezależnie przez FIBARO, przez aplikację producenta Vento V.2, przez panel przycisków na urządzeniu oraz przez pilota IR dołączonego do wybranych modeli urządzeń.  QuickApp cyklicznie pobiera informacje o stanie urządzenia i pokazuje bieżące nastawy, także wtedy gdy zostały one zmienione poza systemem FIBARO.

Konfiguracja

QuickApp pozwala na ustawienie następujących zmiennych (zakładka Zmienne w ustawieniach urządzenia w interfejsie WWW):

 • ID – unikalny 16-o znakowy identyfikator urządzenia, który znajduje się na płycie głównej urządzenia (numer ten dostępny jest także jako część nazwy punktu dostępowego WiFi wystawianej przez urządzenie podczas pierwszej konfiguracji). Wartość może pozostać pusta jeżeli w kolejnych parametrach podany jest poprawny adres IP i hasło urządzenia.
 • PASS – hasło zdalnego dostępu do urządzenia, fabrycznie ustawione na 1111, może zostać zmienione w aplikacji mobilnej producenta.
 • IP – adres IP urządzenia, opcjonalny – QuickApp sam go odnajdzie jeżeli podano ID urządzenia.

Uwagi

 • Przed połączeniem z FIBARO urządzenie musi zostać skonfigurowane w aplikacji producenta (Vento V.2) i podłączone jako klient WiFi do sieci lokalnej, do której ma dostęp także centralka Home Center. Opis konfiguracji znajduje się instrukcji do rekuperatora, wersja skrócona została zawarta też w dokumencie PDF do pobrania niżej, wraz z QuickApp-em.
 • QuickApp można skonfigurować podając ID urządzenia lub adres IP. Gdy brakuje ID i jest adres IP, QuickApp odnajdzie i uzupełni dane. Gdy brakuje adresu IP i znane jest ID urządzenia – QuickApp wyszuka urządzenie w sieci lokalnej, zaktualizuje też adres IP jeżeli zmieni się on np. po restarcie routera. Wyszukiwanie urządzenia na podstawie kodu ID może zająć do 60 sekund.
 • QuickApp odczytuje bieżącą konfigurację urządzenia co 15sek, w wypadku braku łączności, próby nawiązania wykonywane są co 30sek.
 • Tryb Noc i Impreza to tryby czasowe, ich załączenie rozpoczyna odliczanie czasu pracy. Czasy dla poszczególnych trybów można ustawić w aplikacji mobilnej producenta.
 • Tryb Harmonogramu to tryb działający wg kalendarza czasowego definiowanego w aplikacji mobilnej producenta. 
 • W wypadku połączenia większej ilości urządzeń w hierarchii master-slaves, QuickApp łączy się z tylko z urządzeniem nadrzędnym (master), które dalej odpowiada za kontrolę pracy urządzeń podrzędnych (slave).

Ograniczenia

 • QuickApp (a także aplikacja mobilna producenta) nie rozpoznaje stanu zamknięcia pokrywy urządzenia znajdującej się od strony pomieszczenia. Zamknięcie powoduje odłączenie wentylatorów. 
 • QuickApp obsługuje język polski, angielski i holenderski (inne języki mogą być dodane na zamówienie).

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax Blauberg VENTO Expert QuickApp 
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (rozszerzona wersja tego opisu)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
QuickApp udostępniany jest w postaci zaszyfrowanej, bez dostępu do kodu źródłowego.

ENGLISH VERSION

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • FIBARO Yubii Home and compatible
 • FIBARO firmware version: 5.120, or newer
 • Blauberg VENTO Expert device with WiFi connection, models:
  - VENTO Expert A30 W V.2
  - VENTO Expert A50-1 W V.2
  - VENTO Expert A85-1 W V.2
  - VENTO Expert A100-1 W V.2
  - VENTO Expert Duo A30-1 W V.2
  - VENTO Expert A50-1 W V.3

More about Blauberg VENTO Expert products at: https://blaubergventilatoren.de/en/

Supported functions

 • ON / OFF
 • Speed settings – speed 1, 2, 3 and manual speed from 5 to 100%
 • Activation of time modes for Night and Party
 • Activation of time schedule mode (configured in manufacturer's app)
 • Selecting one of work mode: Ventilation, Heat Recovery, Air Supply
 • Humidity sensor data
 • Filter status and a counter of days until replacement
 • Alarms and warnings

All listed activations and settings can be set manually or automatically in block scenes defined in Home Center controller. 
The VENTO Expert device can be controlled independently via FIBARO, the manufacturer's Vento V.2 application,  buttons at the device’s panel, and the IR remote control included with selected units. Every several seconds the QuickApp retrieves information about the current status of the device even if it has been changed outside the FIBARO system.

Settings

The QuickApp has following variables to set (Variables tab at device settings in Web UI):

 • ID – unique, 16-characters ID of the device. Can be found of main PCB of the device (this number is also available as part of the WiFi access point name (SSID) opened by the device during the first configuration). The value can be left empty if the correct IP address and password for the device are provided in the following parameters.
 • PASS – the remote access password to the device, factory set to 1111, can be changed in the manufacturer's mobile application.
 • IP – device IP address, optional - QuickApp will find and set it if the correct device ID is set.

Notes

 • Before connecting to FIBARO, the device must be configured in the manufacturer's application (Vento V.2) and connected as a WiFi Client to the local network to which the Home Center has also access. Configuration guide is a part of original User Manual document supplied with the device.
 • QuickApp can be configured by providing a device ID or IP address. When the ID is missing and the IP address is present, QuickApp will find and complete the ID. When the IP address is missing and the device ID is known - QuickApp will search for the device in the local network. It will also find and update the IP address if it changes, e.g. after restarting the router. Searching for a device based on its ID can take up to 60 seconds.
 • QuickApp reads the current device configuration every 15 seconds, in the event of no communication, connection attempts are made every 30 seconds.
 • Night and Party modes are timed modes, activating them starts the working time countdown. Times for individual modes can be set in the manufacturer's mobile application.
 • Schedule mode timetable can be defined via the manufacturer's mobile application.
 • If a larger number of devices are connected in the master-slaves hierarchy, QuickApp connects only to the master device, which is then responsible for controlling the operation of slave devices.

Limitations

 • QuickApp (nor the Vento mobile application) does not recognize the closed state of the device’s cover in the room, which turns off the fans.
 • QuickApp supports English, Polish and Dutch (other languages can be added on request).

Attached ZIP file for download

 • fqax Blauberg VENTO Expert QuickApp file
 • QuickApp installation and configuration guide (this document)
 • Warning icon (2 files for ON and OFF state)

Fqax file shall be imported to your Home Center at administration panel (access via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.
The QuickApp is published encrypted, without access to the source code.

4 Comments,  Want to add comment please login
9086b3ae49454c0bf13963d30047621f

Thank you for translation.I changed Party to "Feest". And I made "Night" and "Schedule" translations shorter, because it must fit buttons size. So NL language is added to version 1.0, dated for 08.11.2023

2e56ee7fd7c7f43cca60da7260f9e8d1

This should be it. I'm not sure what is meant with "Party", so I left it unchanged. modeNight = "Nacht modus", modeParty = "Party", modeSchedule = "Volgens Schema", ventilation = "Ventilatie modus", heat_recovery = "WTW modus", air_supply = "Ventileren", manualMode = "Handmatige modus", speed = "Snelheid", off = "UIT", humidity = "Vochtigheid", filters = "Filters", error = "Fout", qaWrongConfig = "Verkeerde IP adres en apparaat ID", qaDisabled = "[QuickApp is uitgeschakeld]", qaNotConfigured = "[QuickApp is niet geconfigureerd]", qaNotInitialized = "[QuickApp is niet geinitialiseerd]", offline = "[Niet verbonden]", uiError = "Apparaat fout", uiWarning = "Waarschuwing", uiFilterReplace = "Filters moeten worden vervangen", uiFilterReplaceDays = "Filters vervangen in %.d dagen"

9086b3ae49454c0bf13963d30047621f

Hi. Thanks for updates. Please provide translation for following values: modeNight = "Night", modeParty = "Party", modeSchedule = "Schedule", ventilation = "Ventilation mode", heat_recovery = "Heat Recovery mode", air_supply = "Air Supply mode", manualMode = "Manual mode", speed = "Speed", off = "OFF", humidity = "Humidity", filters = "Filters", error = "Failure", qaWrongConfig = "Wrong IP address and device ID", qaDisabled = "[QuickApp is disabled]", qaNotConfigured = "[QuickApp not configured]", qaNotInitialized = "[not initialized]", offline = "[offline]", uiError = "Device failure", uiWarning = "Warning", uiFilterReplace = "Filters shall be replaced", uiFilterReplaceDays = "Filters replacement in %.d days", You type it here or email to smarthome @ hdev . pl

2e56ee7fd7c7f43cca60da7260f9e8d1

Nice quickapp! I would like to have a Dutch translation. I also noticed a typo in the English text in the quickapp (Wrong IP addess ...)

Load more comments